info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

  

Download algemene voorwaarden

VAN:
cv-sanitairkorting
Aluminiumstraat 16
3067 GS Rotterdam
Postbus 444
3340 AK Hendrik Ido Ambacht
KVK: 52709140

Te noemen: gebruiker


Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
De consument: een koper
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument;
De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument.

Algemeen
- Levering tot aan de deur.
- Geen levering op de Wadden eilanden
- Informatie over producten kunt u aan ons vragen en gelieve niet rechtstreeks aan fabrikant en/of groothandel.
- Ons advies is ten aller tijden producten te laten installeren door een erkend installateur of zelf geinstalleerde producten te laten controleren.
- Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een de consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
- De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
- Fouten onder voorbehoud


Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. Offertes zijn 14 dagen geldig na dagtekening of datum. Indien er een andere geldigheid van toepassing is wordt het in de offerte vermeldt. 

2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
BTW nummer 1901.46.497.B.02

3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.


Levering 
1. Consument dient de bestelling zelf af te komen halen indien de bestelling niet geleverd kan worden i.v.m. afwezigheid terwijl er een afspraak is gemaakt. Consument is verantwoordelijk voor het invullen van een juist afleveradres. Bij aflevering moet er een handtekening geplaatst worden als akkoord voor ontvangst. Er dient dus iemand aanwezig te zijn op het afleveradres. Aanwezige personen van het door de consument opgegeven afleveradres die voor ontvangst tekenen zijn verantwoordelijk voor verdere verwerking van onze levering en vervalt onze aansprakelijkheid m.b.t. diverse problemen zoals; ontvreemding, schades en defecten die na juiste aflevering ontstaan zijn.

2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf winkel/magazijn van gebruiker en/of groothandel. Als pakketbezorger maken wij veel gebruik van eigen vervoer,  PostNL, DPD en GLS.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Bezorgingkosten worden berekend bij bestellingen onder de €100,-. Dit geldt niet voor speciale afhaal aanbiedingen. Onder de €100,- aan artikelen, behalve de afhaal artikelen, wordt 6,75 berekend. 

5. Indien gebruiker gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 2 weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.

7. Na het plaatsen van een bestelling dient de consument binnen 14 dagen de bestelling af te nemen tenzij er een levertijd op het product geldt.

8. Geen bezorging op de Wadden eilanden.


Retouren en zichttermijn

Bij ons heeft u recht op een zichttermijn van 14 dagen!

 

Hoe werkt dit recht op zichttermijn?
Bij koop op afstand heeft u als consument het recht op een zichttermijn van 14 dagen, na ontvangst van de bestelling. U mag een product zonder opgaaf van reden aan ons terugsturen, het product dient (indien redelijkerwijs mogelijk) in de originele verpakking en in stevige kartonnen verzenddoos te worden geretourneerd. Wij adviseren daarom altijd de verzenddoos en originele verpakking zorgvuldig open te maken, zodat u deze weer kunt gebruiken om de bestelling of een gedeelte daarvan terug te sturen. Wanneer het 14 dagen zichttermijn is verlopen is de koopovereenkomst een feit.
 
 
Wat houdt het zichttermijn in? 
Tijdens deze 14 dagen mag u het product bekijken in een fysieke winkel zou kunnen doen. U heeft recht op een zichttermijn, dit is géén probeertermijn.  Wilt u het retour sturen. Meld dit ons dan binnen 14 dagen. U heeft vervolgens 14 dagen de tijd om het naar ons retour te sturen.
 
Hoe kan ik gebruik maken van het zichttermijn? 
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u binnen 14 dagen contact met ons opnemen middels dit formulier: ons retourenformulier . Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten."

 
Uitzonderingen!
Wij accepteren geen retouren voor 100% indien;

- schade die ontstaan is tijdens het retourzenden aan verpakking en/of artikel.
- het product en/of de producten niet geheel compleet, in de originele verpakking en in originele staat zijn,
- het product en/of de producten gebruikt zijn,
- het product en/of de producten defect of beschadigd zijn,
-  het product en/of de producten ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest,
- bijbehorende montagematerialen, voorzover van toepassing, niet volledig aanwezig zijn, en zich niet bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.
- Producten die wij speciaal voor u geproduceerd hebben.
- Producten waarop uw logo en of tekst gedrukt of in speciale kleur is gespoten.

Artikelen die niet voor 100% geaccepteerd worden als retourzending door beschadiging van verpakking en/of inhoud of dergelijke, maar waarschijnlijk wel hersteld kan worden, komen herstelkosten voor uw rekening en wordt in mindering gebracht van het terug te ontvangen bedrag.

Let op! De Verzendkosten voor het retourneren van het artikel zijn voor uw rekening indien wij de verzendkosten naar u hebben voldaan.Garantie
1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
Wij verkopen uitsluitend nieuwe producten met fabrieksgarantie.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode door algemene fabrieksgarantie van het product.

4. Gebruiker verschaft de consument een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, verwachten wij binnen redelijke termijn een schriftelijke kennisgeving van het gebrek. Wij zullen indien garantie zorgdragen voor vervanging of herstel. In geval van vervanging kuint u het defecte artikel retourneren.

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is gebruiker niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

9. Het bijvullen, onderhouden en afstellen van cv-installaties vallen niet onder garantie. 


Eigendomsvoorbehoud
1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.


Onderzoek, reclames, defecten
1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Wordt het artikel alsnog gemonteerd of gebruikt nadat schade is geconstateerd, kan het artikel niet meer retour gestuurd en/of omgeruild worden.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument worden afgeleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Prijsverhoging
1. Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.


Betaling
 1. De consument dient binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling de betaling te hebben voldaan tenzij in overleg anders overeengekomen. Factuur kan op latere datum gestuurd worden als dat de bestelling geplaatst is.

2. Bij speciale bestellingen, dient betaling vooraf bestellling voldaan te zijn. Bij afhaal
wordt er een aanbetaling met consument afgesproken indien het bedrag hoger is dan €1500,-

.3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4. De consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

6. Gebruiker heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

8. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.


Oppschorting en annulering
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Incassokosten
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.

4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.


Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6. Alles op onze website mag niet voor eigen gebruik gekopieerd worden.


Aansprakelijkheid
1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

2. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen en/of door installeren/plaatsen zonder factuur door derde, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

4. Wij zijn niet aansprakelijk voor een verkeerd ingevoerd afleveradres door consument en/of ontvreemding van de producten na juiste aflevering.

5. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade door bijvoorbeeld lekkage vanuit een artikel. 

Privacybeleid Cv-sanitairkorting 

 
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18-05-2018. Wij hanteren de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.  
  

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Wij houden rekening 
 
Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door CCV Shop. CCV Shop zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Cv-sanitairkorting. U dient zich ervan bewust te zijn dat Cv-sanitairkorting niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. De verstrekking van alle overige persoonsgegevens is vrijwillig, maar kan vereist zijn om gebruik te kunnen maken van onze Diensten, zoals informatie over uw advertentie of contactgegevens die nodig zijn om een advertentie te plaatsen.  

Cv-sanitairkorting respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken enkel uw ingevoerde gegevens om de orders te verwerken en te kunnen bestellen en versturen. 

Ons gebruik van verzamelde gegevens 
Gebruik van onze diensten 
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Cv-sanitairkorting of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken en ook niet voor andere doeleinden. 
  

Communicatie 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op servers van Cv-sanitairkorting of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 
  
Doeleinden 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 
 
Artikel 14 - Klachtenregeling 

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
 
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 
 
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot ons door te mailen naar info@cv-sanitairkorting.nl. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform is te vinden op (http://ec.europa.eu/odr). Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 
 
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of reparere, de wettelijke garantie na de originele leveringsdatum wordt hiermee niet verlengd. 

 

Derden 
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur, google, google analytics, ccv shop, MyParcel, PostNL, DPD, en de leveranciers om de order te kunnen leveren. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 
  

Veranderingen 
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 
  

Keuzes voor persoonsgegevens 
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. U hebt altijd recht op inzage, aanpassing of verwijdering. U heeft het recht een klacht in te dienen. Wij bewaren uw gegevens zodat u bij de volgende bestelling kunt inloggen, hiervoor